αρχή επικοινωνία σύνδεσμοι Greek English
Η Μαρίνα Τοποθεσία Υπηρεσίες Εικονική περιήγηση Ελλιμενισμός

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εισαγωγή

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην κυριότητα της, τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και τη λειτουργία τουριστικών επιχειρηματικών μονάδων, που της έχουν ανατεθεί από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και από άλλες ανώνυμες εταιρίες, το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο (εφεξής «ΕΤΑΔ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»).

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η ΕΤΑΔ Α.Ε., κατά τη διαχείριση της επιχειρηματικής μονάδας «Μαρίνα Θεσσαλονίκης» («Μαρίνα»), θέτει ως πρωταρχικό της στόχο την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών- επισκεπτών της καθώς και άλλων προσώπων, όπως για παράδειγμα των συνεργατών και του προσωπικού της. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την επιχειρηματική μονάδα, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα (Βουλής 7, Τ.Κ. 10562), με ΑΦΜ 094537454, τηλ: +30 210-3339416, website: http://www.etasa.gr , e-mail: info@etasa.gr και fax: 210-3339507 κατά τη διαχείριση της Μαρίνας, που βρίσκεται στο Θερμαϊκό Κόλπο, 5 χλμ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης (email: thess-mar@etasa.gr, τηλ: 2310-444598, 2310-444595, website: http://www.thessaloniki-marina.gr, fax: 2310-444.585) ενημερώνει ότι για τους σκοπούς της άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής «Κανονισμός»), όπως ισχύει. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) κα Μαριλένα Μπέλλου email: dpo@etasa.gr.

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, όπως για παράδειγμα το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας, στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αριθμό τηλεφώνου, το ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ., καθώς και λοιπές πρόσθετες πληροφορίες, όπως ενδεικτικά τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας εταιρείας ή του εξουσιοδοτούμενου προσώπου, τα οποία μπορεί να απαιτηθούν στο πλαίσιο της σύναψης των συμβάσεων ελλιμενισμού σκαφών, τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Νόμιμους λόγους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν: (α) οι ενέργειες που απαιτούνται για την ομαλή εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, ακόμα και οι ενέργειες που εσείς διενεργείτε σε προσυμβατικό στάδιο , όπως για παράδειγμα η παροχή των στοιχείων σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, ΑΦΜ κλπ.), με σκοπό την κατάρτιση σύμβασης ελλιμενισμού του σκάφους, και την προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών μας, όπως είναι για παράδειγμα η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η παροχή νερού, οι υπηρεσίες ανεφοδιασμού καυσίμων, οι υπηρεσίες καταστημάτων αναψυχής (εστιατόρια bar), η VHF επικοινωνία, ο εξοπλισμός πρώτων βοηθειών, οι υπηρεσίες χώρων στάθμευσης κ.α., (β) η συγκατάθεση που μας παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που θέτει το νομικό πλαίσιο, στην περίπτωση που επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας. Σας βεβαιώνουμε ότι επί της νομικής αυτής βάσεως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον παρέχετε τη συναίνεσή σας, (γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως για παράδειγμα η συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό προσδιορίζεται από το Υπουργείο Τουρισμού για τη λειτουργία των τουριστικών μαρίνων καθώς και από το «Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων» που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία τους, καθώς και η συμμόρφωση με ειδικές περιβαλλοντικές και υγειονομικές διατάξεις, όπως αυτές εξειδικεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Υγείας αντίστοιχα, (δ) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, πρωτίστως των δικών σας όσο και της επιχείρησης μας. Έτσι, για να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών αλλά και των εγκαταστάσεων της Μαρίνας χρησιμοποιούμε κάμερες ασφαλείας.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

•Για την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών , την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας, καθώς και την ορθή εκτέλεση των συμβατικών σχέσεων με τους συνεργάτες μας. Από την μεταξύ μας συμβατική σχέση και ήδη από τις προσυμβατικές ενέργειες, αντλούμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ομαλή εξέλιξη της συνεργασίας με τους πελάτες μας και την καλύτερη δυνατή παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Επίσης χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να ανταποκριθούμε σε ερωτήσεις και αιτήματα, που μας υποβάλλετε γραπτώς ή προφορικώς.

Για την παρουσίαση και προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρονται στην Μαρίνα.

Εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό, μπορούμε να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε, για λόγους παρουσίασης και προώθησης των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

•Για τη συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωση Είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τις νομοθετικές διατάξεις που προβλέπονται από το Υπουργείο Τουρισμού (ειδικότερα από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού) σχετικά με τη λειτουργία των τουριστικών μαρίνων, το «Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων» αλλά και τις περιβαλλοντικές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, οι οποίες συνολικά ορίζουν το πλαίσιο της νόμιμης και εύρυθμης λειτουργίας των τουριστικών μαρίνων. •Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας για τη βελτιστοποίηση των on-line (μέσω site) παρεχόμενων υπηρεσιών μας καθώς και για την καλύτερη λειτουργία του ιστοτόπου μας ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα των επισκεπτών του ιστοτόπου μας (π.χ. ιστορικό περιήγησης). Επιπλέον, η χρήση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) και καμερών ασφαλείας εξασφαλίζει την προστασία φυσικών προσώπων (ήτοι των επισκεπτών και του προσωπικού μας), όσο και την ασφάλεια σκαφών και εν γένει κινητών περιουσιακών στοιχείων πελατών και της επιχείρησής μας και εν γένει των εγκαταστάσεων της Μαρίνας.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. αναφορικά με την λειτουργία της Μαρίνας ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

•Κρατικές αρχές, Φορείς επιβολής του νόμου Όταν αυτό είναι απαραίτητο, π.χ. στην περίπτωση ενός φορολογικού ελέγχου και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, καθώς και στην περίπτωση π.χ. που θα πρέπει να παρέχουμε πληροφορίες στις Λιμενικές ή/και δικαστικές Αρχές, στην περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε εξωδικαστική ή δικαστική διαφορά με πελάτη μας (π.χ. υλικές ζημίες ή σωματική βλάβη) και προκειμένου να διασφαλίσουμε τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα και τη φήμη της Εταιρείας μας. •Συνεργάτες της Εταιρείας μας (προμηθευτές, πρακτορεία, διαφημιστικές κτλ.) Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διατηρεί συνεργάτες στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της (π.χ. προμηθευτές εξοπλισμού, συνεργάτες λογιστές, εταιρίες marketing). Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία μας παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους συνεργάτες (Data Protection Assignment), στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο. Περαιτέρω η επιχείρηση μας ενδέχεται να διαβιβάζει και σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες με σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, την προώθηση των υπηρεσιών μας και την παρουσίαση προσφορών μας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί συγκατάθεση από κάθε φυσικό πρόσωπο, όπως αναφέρεται ως άνω και ότι ισχύουν τα προαναφερόμενα σχετικά με την έγγραφη ανάθεσης επεξεργασίας.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια, ανάλογα με την περίπτωση: Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου και προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Όταν η επεξεργασία διενεργείται με βάση την εκτέλεση σύμβασης, ή/και τη λήψη μέτρων με σκοπό την κατάρτιση σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την διέπουσα τη σύμβαση, καθώς και όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη ή αντίκρουση των νομικών αξιώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση και έως την νόμιμη παραγραφή τους. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρούνται ακόμα και για όσο χρονικό διάστημα προσδιορίζεται από λοιπές φορολογικές ή ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις. Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών μας και στο μέτρο που η διάθεση των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση από μέρους σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ΕΤΑΔ Α.Ε. αναφορικά με τη Μαρίνα, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, κατόπιν έγγραφου αιτήματος προς την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε έγγραφο αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή στο πλαίσιο προστασίας των εννόμων συμφερόντων μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@etasa.gr.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600, Fax: +30210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων Η ΕΤΑΔ. Α.Ε εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους με ξένους ιστότοπους. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. και η Μαρίνα Θεσσαλονίκης δεν φέρουν ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην Εταιρεία μας. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου που αναρτάται στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου ξένου ιστοτόπου.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της Εταιρίας μας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όλες οι μελλοντικές αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα γίνονται γνωστές εγκαίρως πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.

συντεταγμένες εισόδου : Ανατολικά: 22º 56' 50"
Βόρεια: 40º 34' 50"

Την Μαρίνα Θεσσαλονίκης διαχειρίζεται η
Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.),
ο εθνικός φορέας διαχείρησης ακινήτων και
περιουσιακών στοιχείων.